Nieuws

Op deze pagina worden nieuwsberichten vanuit onze branche of ons bedrijf geplaatst

Informatie opslag gasflessen

De algemene regels voor de opslag van gevaarlijke stoffen zijn opgenomen in hoofdstuk 3 uit de PGS 15. Hierin wordt beschreven wat de regels voor de opslag van gevaarlijke stoffen in het algemeen zijn, en welke eisen er worden gesteld aan het gebouw, de brandbestrijdingsmiddelen, noodmaatregelen etc. De specifieke regels voor het opslaan van gasflessen worden genoemd in hoofdstuk 6 van de PGS 15. Hierin staan ook de interne afstanden genoemd waarmee rekening gehouden moet worden bij het plaatsen van de gasflessenopslag.

Opslag van minder dan 125 liter gas
Slaat u minder dan 125 liter waterinhoud aan gasflessen op (gelijk aan 4 flessen propaan van 10,5kg) dan bent u niet vergunningsplichtig en hoeft u de opslag niet te melden aan het activiteitenbesluit. Wel dient u de veiligheidsmaatregelen van de leverancier in acht te nemen.

Opslag van meer dan 125 liter maar minder dan 20.000 liter gas
Indien u meer opslaat dan 125 liter, maar minder dan 20.000 liter kunt u onder het activiteitenbesluit vallen. Dit is onder andere afhankelijk van welke activiteiten u nog meer heeft binnen uw bedrijf. Normaal gesproken vallen tuincentra, installatiebedrijven, garagebedrijven, campings, jachthavens en recreatie-terreinen onder het activiteitenbesluit. Op de website van het VROM kunt u dit eenvoudig controleren: www.aimonline.nl. Als u bijvoorbeeld naast gasflessen ook vuurwerk verkoopt, bent u vergunningplichtig.


We onderscheiden 2 soorten opslag, namelijk binnenopslag en buitenopslag. De voorkeur gaat altijd uit naar buitenopslag in verband met de natuurlijke ventilatie.

Buitenopslag
Voor buitenopslag dient rekening te worden gehouden met de volgende eisen, voorschriften en afstanden:
-Indien opslag plaatsvind van gasflessen met brandbare gassen die zwaarder zijn dan lucht, zoals propaan en butaan, mogen in de nabijheid van de flessenopslag (tenminste 5 meter), geen kelderopeningen, putten en straatkolken aanwezig zijn die in open verbinding staan met de riolering.
-Ook mogen er in de nabijheid van deze opslag (tenminste 7,5 meter) geen aanzuigopeningen van ventilatiesystemen aanwezig zijn die zijn gelegen op minder dan 1,5 meter boven het maaiveld.
-De vloer van de gasflessenopslag mag niet lager zijn gelegen dan de omliggende vloer of die van aangrenzende ruimten. Deze vloer moet vlak zijn, en vervaardigd van onbrandbaar materiaal. Bij een open opslagvoorziening moet de vloer afwaterend zijn en er mag zich geen gas kunnen verzamelen onder deze vloer.
-Natuurlijke ventilatie moet zijn gewaarborgd.
-De opslag hoeft geen dak te hebben, omdat weersinvloed een verwaarloosbaar risico is. Als u wel een dak wilt moet dit van onbrandbaar materiaal vervaardigd zijn en zo zijn uitgevoerd dat eventueel vrijgekomen gassen zich daaronder niet kunnen ophopen.
-De opslagvoorziening moet bij voorkeur niet in de rijroute van een heftruck of ander transportmiddel geplaatst worden. Mocht dit toch zo zijn, dan is een aanrijdbeveiliging verplicht.
-De locatie van de gasopslag buiten moet ongeacht het soort gas aan onderstaande afstandsregels voldoen:

Totale waterinhoud opgeslagen gasflessen <2500 liter

Totale waterinhoud opgeslagen gasflessen >2500 liter

WBDBO
60 minuten

WBDBO
30 minuten

WBDBO
0 minuten

WBDBO
60 minuten

WBDBO
30 minuten

WBDBO
0 minuten

Afstand tot inrichtingsgrens:

0 meter

1 meter

3 meter

0 meter

1 meter

3 meter

Afstand tot bouwwerk of brandbaar object binnen de inrichting: 0 meter 3 meter 5 meter 0 meter 5 meter 10 meterIndien opslag van gasflessen plaatsvindt tegen de gevel van een tot de inrichting behorend gebouw, moet dat deel van de wand, en de wand tot maximaal 4 meter boven en 2 meter aan weerszijden van de gasflessen een brandwerendheid van ten minste 60 minuten bezitten.

Binnenopslag
Als u kiest voor binnenopslag moet u in ieder geval rekening houden met de volgende eisen:
-De brandwerendheid van de wanden en plafond welke gekeerd zijn naar de binnenkant van het gebouw of andere opslagen van gevaarlijke stoffen moeten 60 minuten brandwerend zijn.
-Indien in een inpandige opslagvoorziening meer dan 250 kg of liter gevaarlijke stoffen worden opgeslagen, mag de inpandige opslagvoorziening niet op een verdieping van het gebouw zijn gelegen.
-Tenminste 1 wand dient een buitenmuur te zijn waarin zich ten minste één deur bevindt.
-Afvoer van ventilatielucht moet op de buitenlucht plaatsvinden. Indien een ventilatieopening is aangebracht in een bouwkundige constructie waaraan eisen met betrekking tot de WBDBO of brandwerendheid zijn gesteld, moeten vlamkerende roosters zijn aangebracht en mag door het aanbrengen van de ventilatie geen afbreuk worden gedaan aan de WBDBO van de opslagvoorziening.


Veiligheid en hulpmiddelen
-In of binnen 2 meter van de opslagvoorziening geldt een verbod op roken en open vuur. Dit moet aan de buitenkant met pictogrammen kenbaar worden gemaakt.
-Aan de buitenzijde van de opslagplaats moet een bord zijn aangebracht met de tekst: 'OPENEN VAN AFSLUITERS VERBODEN' in letters van minimaal 5 cm hoog.
-Voor elke 200m2 vloeroppervlak van de gasflessenopslag moet ten minste één draagbare brandblusser met 6kg poeder aanwezig zijn. Bij een buitenopslag moet deze door middel van een kast beschermd zijn tegen weersinvloeden.
-Een betreedbare gasflessenopslag mag niet ongecontroleerd toegankelijk zijn voor onbevoegden. Een toegangsdeur moet van buitenaf met een slot afsluitbaar zijn. Deze deur moet ten alle tijde van binnenuit kunnen worden geopend (panieksluiting).
-Als er sprake is van een grotere opslag dan 200m2 moet het hekwerk aan twee tegenoverliggende zijden voorzien zijn van een deur in verband met de vluchtroute bij calamiteiten.
-Gasflessen met een stabiele constructie zoals propaanflessen hoeven niet te worden vastgezet. Alle overige gasflessen en cilinders moeten worden vastgezet aan de achterwand of muur met behulp van een ketting, beugel of klemband.

Kijk voor onze gasopslaghokken en de prijzen op de pagina Gasopslag.
GA TERUG
Snelle levering
Uitgebreid assortiment gasflessen op voorraad
Vertrouwd, korte lijnen, direct contact
Eigen vulstation